W trwającym półroczu 86,5 proc. mikro i małych firm nie zatrudni żadnego nowego pracownika. Jednak pozostałe firmy częściej będą zatrudniać niż zwalniać. Ostrożność w kwestii zatrudnienia wynika z wciąż niepewnej sytuacji finansowej oraz barier w postaci zbyt wysokich kosztów pracowniczych – wynika z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net.

Firmy.net zaprezentował wyniki badania polskich mikro- i małych firm w raporcie „Jak w Polsce prowadzi się własny biznes”. Zawiera on m.in. szczegółową analizę poziomu zatrudnienia w mikro- i małych firmach w Polsce w minionym półroczu, a także prognozy na drugą połowę 2014 roku.

Za nami trudne półrocze
Jak wynika z analizy odnośnie miejsc pracy w sektorze mikro- i małych firm, w minionym półroczu przedsiębiorcy najczęściej utrzymali zatrudnienie na tym samym poziomie (79,2 proc.). W grupie pozostałych firm, częściej malała liczba pracowników (11,1 proc.) niż następował jej wzrost (9,7 proc.).

Trudna sytuacja panowała w każdej branży. Jedynie w sektorze usług tendencja przyjęła charakter wzrostu, gdzie przedsiębiorcy częściej zwiększali liczbę pracowników (8,7 proc.), niż ją ograniczali (7,4 proc.).

Deklaracje przedsiębiorców na temat zmian w poziomie zatrudnienia w I połowie br. według sektorów ekonomicznych

Gdzie jest praca w Polsce w małych firmach?
Tendencja obniżenia poziomu zatrudnienia nie wystąpiła jednak we wszystkich województwach. W pierwszym półroczu tego roku firmy częściej przyjmowały niż zwalniały w województwach: łódzkim, lubuskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim i wielkopolskim. W pozostałych województwach nastąpiła tendencja spadkowa zatrudnienia.

W trwającym półroczu tendencja wzrostowa zmiany poziomu zatrudnienia w małych firmach obejmie liczniejszą grupę województw. Wprawdzie przedsiębiorcy we wszystkich województwach najczęściej utrzymają stały poziom zatrudnienia, ale w grupie pozostałych firm, przedsiębiorcy częściej będą zatrudniać niż zwalniać. Odwrotna sytuacja jest przewidywana jedynie w województwach: łódzkim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim.

Zmiany zatrudnienia w zależności od wielkości firmy w minionym półroczu…
W I połowie br. ponad połowa przedsiębiorców reprezentujących firmy mikro (zatrudniających od 1 do 9 pracowników) i małe (zatrudniających od 10 do 49 pracowników), najczęściej utrzymała niezmieniony poziom zatrudnienia. W grupie pozostałych, częściej firmy zwiększały liczbę pracowników niż ją zmniejszały.

W przypadku przedsiębiorców, którzy obecnie nie zatrudniają pracowników, czyli prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie), przeważająca grupa w okresie minionego półrocza nie zmieniła poziomu zatrudnienia (92,7 proc.). Wśród pozostałych, częściej nastąpiło zmniejszenie (5,5 proc. – co oznacza, że w 2013 roku zatrudniali oni jeszcze pracowników) niż ich zwiększenie (1,8 proc.).

…i bieżącym
W okresie nadchodzących 6 miesięcy należy oczekiwać, że prawie niezmieniona grupa osób prowadzących własną działalność gospodarczą (87,3 proc.) nie zatrudni dodatkowej osoby w swojej firmie. 9,4 proc. przedsiębiorców planuje wzrost zatrudnienia, natomiast 3,3 proc. osób podejmie decyzję o redukcji etatów.

Podobna sytuacja dotyczy również firm mikro, w których można oczekiwać tendencji wzrostu. Delikatnej tendencji spadkowej zatrudnienia oczekiwać należy w przypadku firm małych, które zatrudniają 10-49 pracowników. Ponad połowa firm małych utrzyma stały poziom zatrudnienia (67,4 proc.). Pozostali przedsiębiorcy częściej będą zmniejszali (17,4 proc.), niż zwiększali liczbę osób zatrudnionych (15,2 proc.).

Przewidywana zmiana poziomu zatrudnienia w trwającym półroczu

W sumie w trwającym półroczu najwięcej firm utrzyma poziom zatrudnienia na tym samym poziomie (78,2 proc.). I chociaż zatrudniać planuje znacznie więcej firm (13,5 proc.) niż zwalniać (8,3 proc.), to jednak dane te oznaczają, że aż 86,5 proc. mikro- i małych firm nie zatrudni żadnego nowego pracownika do końca tego roku.

Zawody poszukiwane przez małe firmy
Przedsiębiorcy deklarujący plany w zakresie wzrostu zatrudnienia w drugiej połowie br., poszukiwać będą na rynku pracy różnej kategorii specjalistów (35 proc.), pracowników ds. sprzedaży/obsługi klienta (34,3 proc.) oraz pracowników fizycznych/pracowników produkcji (33,8 proc.). O wiele mniejsze zapotrzebowanie deklarują w przypadku pracowników administracyjno-biurowych (12,7 proc.) oraz pracowników ds. marketingu i promocji (9,6 proc.).

Przyczyny braku wzrostu poziomu zatrudnienia w małych firmach
W trwającym półroczu firmy nie chcą zatrudniać nowych pracowników ze względu na brak takiej potrzeby, wskazujący na optymalny obecnie poziom zatrudnienia w firmach (38,6 proc.). Nieznacznie mniejszy odsetek przedsiębiorców uważa, że barierą wzrostu zatrudnienia są zbyt wysokie koszty pracownicze ponoszone przez pracodawcę (37,7 proc.).

Powody braku planów przedsiębiorców w zakresie zwiększenia zatrudnienia
Informacje o badaniu
Badanie nastrojów gospodarczych zostało przeprowadzone w czerwcu 2014 r. z zastosowaniem techniki CAWI przez Instytut Badań i Analiz OSB. W badaniu wzięło udział 1362 przedstawicieli małych firm (54,5 proc. firm jednoosobowych, 41 proc. mikro firm, zatrudniających od 1 do 9 pracowników, oraz 4,5 proc. małych firm, zatrudniających od 10 do 49 osób), które są zarejestrowane w wyszukiwarce firm Firmy.net. Wśród ankietowanych większość zajmuje się działalnością usługową (62,4 proc.), 11,8 proc. – budowlaną, 5,8 proc. – przemysłowo-produkcyjną, 19,10 proc. – handlową, a ok. 0,9 proc. działa w branży rolnej. Z uwagi na liczbę i strukturę respondentów wyniki badania mają charakter reprezentatywny.